Aktualności

Relacja z Forum Rusztowaniowego 2019


Tradycją już i stałym punktem w branżowym kalendarzu jest organizacja co dwa lata przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań cyklicznego wydarzenia, jakim jest Forum Rusztowaniowe. Tegoroczna edycja odbyła się 7 września, a jej Partnerem Merytorycznym i współgospodarzem była firma telka SA. Patronatem medialnym wydarzenie objęły czasopisma związane z branżą budowlaną: Przegląd Budowlany, Materiały Budowlane oraz Forum Budowlane.

W tym roku, inaczej niż zwykle, wydarzenie rozpoczęło się od części pokazowej, która została zorganizowana w siedzibie firmy telka SA, w Spalicach. Obecnych przywitały Dagmara Tyc, dyrektor PIGR oraz Joanna Telka-Dudkowska, wiceprezes firmy. Podczas otwarcia przemawiał również burmistrz Oleśnicy, Jan Bronś, podkreślając ważną rolę działalności firmy telka SA dla miejscowej społeczności oraz gratulując firmie telka SA 20-lecia istnienia na rynku. Podczas pokazów obecny był również radny Oleśnicy, Grzegorz Żyła i przedstawiciele lokalnej prasy: Mojej Oleśnicy oraz Oleśniczanina.

  Fot. telka SA
  Od lewej: Dagmara Tyc, Jan Bronś, Joanna Telka-Dudkowska

 

 
 


  Fot. PIGR
 Część pokazowa wydarzenia


 

Czas na praktykę, czyli pokazy w terenie
Program rozpoczął się od pokazu firmy 3M. Obecni mogli zapoznać się z prawidłowym wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej oraz uzmysłowić sobie jakie niebezpieczeństwa wynikają z tzw. szoku wiszenia i jak im przeciwdziałać. Następnie przedstawiciele firmy GEDA pokazali i omówili sposób kotwienia urządzeń transportu bliskiego, a zwieńczeniem terenowej części Forum był pokaz zorganizowany przez Gospodarza – firmę telka SA przy współpracy ze Służbami Ratowniczymi z Oleśnicy. Pokazowa demonstracja ewakuacji z rusztowania odbyła się na specjalnie do tego celu wzniesionej konstrukcji, a obecni mogli przekonać się, że zastosowanie schodni zamiast pionu komunikacyjnego to nie tylko zwiększenie wygody użytkowania, ale również znaczące skrócenie czasu ewakuacji z rusztowania, w konsekwencji możliwość uratowania życia poszkodowanemu.

  Fot. telka SA
  Służby Ratownicze z Oleśnicy podczas pokazu firmy telka SA 

  Fot. PIGR 
  Pokaz firmy Geda


  Fot. PIGR
  Ariel Stefaniak z firmy 3M oraz Paweł Pałys z firmy telka SA podczas pokazu


  Fot. telka SA
 Zarząd firmy telka SA: Radosław Telka, Joanna Telka-Dudkowska, Stefan Telka


 

Uroczyście podczas części konferencyjnej

Druga część tegorocznego Forum Rusztowaniowego odbyła się we wrocławskim hotelu i miała charakter uroczystej konferencji. Gości i uczestników przywitał prezes PIGR, Bogdan Szpilman. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili: Mirosława Kamińska z Głównego Inspektoratu Pracy, a zarazem Członek Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku, dr inż. Krystyna Myrcha, wieloletni współpracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, dr inż. Andrzej Misztela z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, członek Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku, Sekretarz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Danuta Gawęcka, Maciej Winkler z Urzędu Dozoru Technicznego z oddziału we Wrocławiu, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor Piwkowski, Sekretarz Krajowy ds. Warunków Pracy Związku Zawodowego Budowlani Mirosław Ossowski, honorowy prezes PIGR Piotr Stanik, przewodniczący Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku dr inż. Edward Szwarc, członkowie Kapituły Konkursu Rusztowanie Roku: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej i dr inż. Anna Rawska-Skotniczny z Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Iwona Szer z Politechniki Łódzkiej i dr inż. Mariusz Szóstak z Politechniki Wrocławskiej. Obecne były również Redaktor Naczelna Przeglądu Budowlanego Grażyna Furmańczyk-Ziemińska oraz Redaktor czasopisma Inżynier Budownictwa Krystyna Wiśniewska. PIGR reprezentowali członkowie Zarządu: Bogdan Szpilman, Elżbieta Nowicka-Słowik, Marian Muszyński, Jan Paszkowski, Roman Rogoziński, oraz Zenon Sztobryn, a także przedstawiciele reprezentujący firmy członkowskie: Altrad Mostostal, bfn, Eniso, Job Transfer, Krause, Multiserwis, Novatisplus, Olan, Oreno, Peri, Pionart, plettac Distribution, Ramirent, Rew-Ton, Rubo Konstrukcje, Rubo Serwis, STE Global Protection, telka SA oraz Ulisses. Obecni byli również przedstawiciele firm niezrzeszonych w Izbie.

Po przywitaniu obecnych głos zabrali Danuta Gawęcka oraz Wiktor Piwkowski przywołując historię organizacji Forum Rusztowaniowego oraz jego znaczenie dla branży rusztowaniowej.


   Fot. telka SA
   Przemówienie Danuty Gawęckiej


   Fot. telka SA
   Przemówienie Wiktora Piwkowskiego

 

Finał VII edycji konkursu Rusztowanie Roku

Stałym punktem programu każdego Forum Rusztowaniowego jest uroczysty finał organizowanego przez PIGR konkursu Rusztowanie Roku oraz prezentacja nagrodzonych zgłoszeń i wręczenie nagród laureatom. W tym roku rozstrzygnięta została już VII edycja Konkursu, podobnie jak w poprzednich latach objęta patronatem Głównego Inspektora Pracy. Konkurs Rusztowanie Roku organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań cyklicznie. Jego celem jest m.in promocja branży rusztowaniowej oraz promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań. Ocena zgłoszeń odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja Konkursu weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym, a następnie, w II etapie, Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych ekspertów ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym oraz wyłania laureatów danej edycji.

Zgodnie z zapisami regulaminu VII Edycji Konkursu, do wyłonienia laureatów spośród nominowanych do nagród została powołana Kapituła Konkursu w następującym składzie:
- Przewodniczący: dr inż. Edward Szwarc,
- Sekretarz: dr inż. Andrzej Misztela,
- Członkowie: dr hab. inż. prof. PL Ewa Błazik-Borowa, mgr Mirosława Kamińska, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny.

 
Fot. PIGR
  Kapituła Konkursu – od lewej: Anna Rawska-Skotniczny, Ewa Błazik-Borowa, Edward Szwarc, Andrzej Misztela,    Mirosława Kamińska


Przed odczytaniem wyników i wręczeniem nagród, głos zabrali: Przewodniczący Kapituły, dr inż. Edward Szwarc oraz dr inż. Andrzej Misztela, Sekretarz Kapituły. Przewodniczący podziękował wszystkim firmom, które nadesłały swoje zgłoszenia za trud przygotowania dokumentacji oraz Komisji Konkursu za opracowanie materiałów do posiedzenia Kapituły, Sekretarz Kapituły wprowadził natomiast obecnych w kryteria oceny oraz przedstawił zgłoszone budowy.

W VII edycji w kategorii Rusztowanie Kapituła przyznała:

- miejsce 1 ex aequo i nagrodę "Złotego Kuplunga" firmom:

 
Multiserwis Sp. z o.o.
za
Rusztowanie do transportu zbiorników do budynku maszynowni w Elektrowni Turów

oraz

 
Peri Polska Sp. z o.o.
za
Wózek technologiczny do robót powierzchniowych na obiekcie MS-3 w ciągu drogi ekspresowej S7.

 
  Fot. telka SA
 Marcin Tomaszewski z firmy Multiserwis odbiera nagrodę


  Fot. telka SA
  Piotr Grzesik z firmy Peri Polska odbiera nagrodę


- miejsce 3 i nagrodę "Brązowego Kuplunga" firmie:
 
telka SA
za
Konstrukcję rusztowania zbudowaną w celu przeprowadzenia renowacji stalowej wieży ciśnień w Ciechanowie

 
  Fot. telka SA
  Stefan Telka podczas wręczenia nagrody

 

Wręczenie medalu Zasłużony dla branży rusztowaniowej
Forum Rusztowaniowe tradycyjnie już jest okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla branży, które działają na rzecz promocji branży budowlano-rusztowaniowej oraz aktywnie uczestniczą w pracach PIGR i wspierają inicjatywy Izby. W tym roku Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań uhonorował Zbigniewa Mańkowskiego, właściciela Firmy Handlowo-Usługowej B.F.N., członka-założyciela PIGR oraz wieloletniego członka Komisji Rewizyjnej PIGR.
Po wręczeniu medalu przyszedł czas na kolejne gratulacje i podziękowania. Prezes PIGR, Bogdan Szpilman oraz Dagmara Tyc podziękowali Zarządowi firmy telka SA, Stefanowi Telce, Joannie Telce-Dudkowskiej oraz Radosławowi Telce oraz całemu zespołowi firmy, który brał udział w przygotowaniu Forum, za wsparcie, zaangażowanie w prace organizacyjne oraz sprawne przeprowadzenie części pokazowej.

 
Fot. telka SA
   Wręczenie medalu zasłużony dla branży rusztowaniowej. Od lewej: Dagmara Tyc, Zbigniew Mańkowski, Bogdan   Szpilman, Elżbieta Nowicka-Słowik

   Fot. telka SA
  Podziękowania dla Partnera Forum. Od lewej: Bogdan Szpilman, Stefan Telka, Joanna Telka-Dudkowska, Radosław Telka 

Część seminaryjna
Część konferencyjną wydarzenia zakończyło seminarium, podczas którego wygłoszone zostały dwa referaty. Podczas pierwszego wystąpienia, prezes firmy Ulisses Sp. z o.o., będącej członkiem PIGR, Joanna Małota przedstawiła korzyści z wdrożenia programów do rozliczeń wynajmu sprzętu – Comotel, Quinno oraz Platformy Aplikacji Webowych PAQ . Omówiła m.in. takie funkcje jak zestawienie rentowności umów, stany ilościowe elementów na poszczególnych budowach, rozliczenie zwrotów elementów, procent wykorzystania materiałowego czy też prognozowanie dostępności elementów rusztowań. Drugą prezentację przeprowadził Kazimierz Wasilczyk z firmy GEDA, a jej tematem było bezpieczne użytkowanie urządzeń transportu bliskiego i kotwienie urządzeń. Omówione zostało kotwienie urządzeń transportu bliskiego w zależności od ciężaru transportowanego elementu (do 150 kg, od 150 do 250 kg oraz powyżej 250 kg) oraz pokazane przykłady zastosowania i kotwienia sprzętu Geda na różnych budowach.

  Fot. PIGR
  Joanna Małota podczas prezentacji firmy Ulisses

  Fot. telka SA
  Kazimierz Wasilczyk podcza prezentacji firmy GEDA

 
Wieczorna integracja
Nieodłącznym elementem Forum jest czas przeznaczony na integrację środowiska rusztowaniowego. Tym razem wieczorna zabawa rozpoczęła się od rejsu po Odrze statkiem-restauracją Wratislavia, na pokładzie którego podana została kolacja. Wratislavia to wycieczkowiec o długości 53 m, szerokości 8 m i maksymalnym zanurzeniu 1,3 m, o ciekawej, ponad pięćdziesięcioletniej historii. Do dyspozycji uczestników Forum były trzy pokłady – dolny, pełniący rolę eleganckiej sali, na której serwowano kolację, środkowy z salą restauracyjną oraz zewnętrzny pokład słoneczny, z którego można było obserwować zabytki Wrocławia i nadodrzańską przyrodę.

  Fot. telka SA
  Bogdan Szpilman uroczyście otwiera część integracyjną


  Fot. PIGR
  Rejs po Odrze


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznego Forum Rusztowaniowego, a w szczególności: Zespołowi firmy telka SA, Służbom Ratowniczym z Oleśnicy, firmom Geda, Ulisses, Pionart i 3M.

Organizatorzy
  

Sponsorzy
        

Patronat medialny

     

              
« powrót