Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań

Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań


To od prawidłowego nadzoru prac zależy jak dobrze będą zorganizowane roboty, czy pracownicy będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czy konstrukcja rusztowań będzie bezpieczna. Opracowany  przez PIGR  kurs  ma  na  celu  zdobycie  przez  osoby  sprawujące  nadzór zwiększających  bezpieczeństwo kompetencji.

Kurs jest przeznaczony dla:
- inżynierów z uprawnieniami budowlanymi, którzy na co dzień nadzorują budowę rusztowań oraz odbierają je do eksploatacji i chcą zwiększyć swoje kompetencje w tym zakresie;
- specjalistów BHP, którzy dbając o bezpieczeństwo na budowach chcą mieć większą świadomość zagrożeń związanych z budową i eksploatacją rusztowań;
- doświadczonych monterów i brygadzistów, chcących podnieść swoje kompetencje i jeszcze bardziej świadomie wykonywać swoją pracę;
- kadry inżynieryjno-technicznej, której praca związana jest z nadzorem nad budową i eksploatacją rusztowań.

Korzyści dla Uczestników
Uczestnicy podczas kursu:
- zdobędą kompetencje związane z nadzorem - kurs prowadzą fachowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży;
- szczegółowo omówią z prowadzącymi m.in. takie zagadnienia, jak: wykonanie szkicu zabudowy, obowiązkowa i dodatkowa dokumentacja rusztowań, podstawy statyki konstrukcji, obmiarowanie rusztowań;
- zaznajomią się szczegółowo z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rusztowań;
- otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy dotyczącej rusztowań.
Uczestnicy szkolenia, po zdaniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań, otrzymują zaświadczenie PIGR o ukończeniu kursu.

Bazowy program szkolenia*:
Przepisy prawne dotyczące budowy i eksploatacji rusztowań.
Pierwszy kontakt z obiektem (wizja lokalna, informacja do planu BIOZ, zapoznanie z umową i in.).
Przygotowanie montażu rusztowań (plan BIOZ, zgoda na montaż rusztowań, podział montażu na brygady robocze, wydanie zleceń roboczych, przeszkolenie stanowiskowe i in.).
Montaż rusztowania (kontrola prac brygady, kontrola wykonywania transportu pionowego, wymagana dokumentacja i in.).
Przekazanie rusztowania do eksploatacji (przegląd rusztowania, wypełnienie protokołu technicznego i in.).
Wykonanie obmiaru robót (zasady dokonywania obmiarów, współczynniki zwiększające, obmiar na roboty dodatkowe i in.)
Rozliczenie usługi rusztowaniowej.
Serwisowanie eksploatowanego rusztowania.
Przyjęcie zgłoszenia do demontażu i demontaż rusztowania.
Podstawy statyki konstrukcji (podstawowe pojęcia z mechaniki budowli, elementy konstrukcji, obciążenia, zależność geometrii rusztowania od klas obciążenia, rysunek techniczny i in.).
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Procedury w sytuacjach awaryjnych.
Kontrola zewnętrzna rusztowań.
*Szczegółowy program kursu dostępny na zapytanie.

Termin:
Aktualny nabór (online):

osoby zainteresowane szkoleniem w okresie przedwakacyjnym zapraszamy do kontaktu indywidualnego: tel. 601 578 754 lub 782 290 677.Cena szkolenia: 2 300,00 zł netto + 23% VAT od osoby

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego tylko dla pracowników Państwa firmy.

Kurs prowadzony jest we współpracy z akredytowanym przez PIGR ośrodkiem szkoleniowym Job Transfer.

W sprawie zapisów zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem:
+ 48 601 578 754
+ 48 782 290 677
szkolenia@jobtransfer.com.pl.


Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań również pozostaje do Państwa dyspozycji: 22 828 03 41, biuro@pigr.pl

Nabór na aktualne kursy jest prowadzony do wyczerpania miejsc. Zapisz się już dziś!

Zapraszamy!

*) Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu z przyczyn organizacyjnych. W takim przypadku zainteresowani będą niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.