Statut

Statut
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań i Deskowań

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Izba Gospodarcza pod nazwą: "Polska Izba Gospodarcza Rusztowań i Deskowań", zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. 2019, poz.579) i niniejszego Statutu oraz - wydanych na jego podstawie - wewnętrznych aktów prawnych.

§ 2

Izba posiada osobowość prawną.

§ 3

1.    Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
2.    Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Dla właściwego realizowania celów statutowych, Izba może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1.    Izba używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2.    Izba może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Izbę, lub dla samej Izby.

Rozdział II
Zadania Izby oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą - w szczególności wobec organów państwowych - interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą - w zakresie tej działalności w dziedzinie budowlano-rusztowaniowej.

§ 6

Do zadań Izby należy w szczególności : 
1.    reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
2.    kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w dziedzinie budowlano-rusztowaniowej,
3.    wyrażanie opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki,
4.    uczestniczenie w procesie legislacyjnym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie dotyczącym działalności budowlano-rusztowaniowej,
5.    dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, 
6.    uczestniczenie w procesie tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, 
7.    wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
8.    popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, 
9.    uczestniczenie - na zaproszenie organów państwowych - w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności budowlano-rusztowaniowej, 
10.    organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
11.    opiniowanie istniejących zwyczajów dotyczących działalności gospodarczej, 
12.    wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego, w szczególności w dziedzinie działalności budowlano-rusztowaniowej.

§ 7

Izba realizuje swoje zada nia we wszelkich dostępnych sposobach i formach tj.w szczególności poprzez :

1.    współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami gospodarczymi i społecznymi, w zakresie reprezentacji interesów gospodarczych członków,
2.    wypracowywanie, ulepszanie i propagowanie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
3.    opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania gospodarki,
4.    opracowywanie opinii i ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących działalności budowlano-rusztowaniowej, 
5.    współpracę z organami oświatowymi w zakresie kształcenia, nauki i doskonalenia zawodowego,
6.    delegowanie przedstawicieli Izby do udziału w pracach doradztwa i opiniodawstwa w zakresie zagadnień budowlano-rusztowaniowych,
7.    tworzenie - na obszarze działania Izby - sądownictwa polubownego i struktur pojednawczego rozstrzygania sporów w działalności budowlano-rusztowaniowej,
8.    reprezentowanie członków Izby w postępowaniu sądowym dotyczącym prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
9.    prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie statutowych zadań Izby.

Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki członka Izby

§ 8

1. Członkowie Izby dzielą się na:
- zwyczajnych,
- honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Izby zwany dalej członkiem mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą, w dziedzinie wskazanej w § 5 Statutu.
3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużył się Izbie.

§ 9

Osoby fizyczne, realizują prawa i wypełniają obowiązki członka Izby osobiście, a za osoby prawne działają w Izbie ich przedstawiciele.

§ 10

1.    Podstawowym uprawnieniem członka Izby jest prawo do uczestniczenia w pracach Izby osobiście, lub przez wybranych do organów Izby przedstawicieli, w tym przede wszystkim w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
2.    Każdy członek Izby posiada bierne i czynne prawo wyborcze do organów Izby.
3.    Członkowie Izby mają prawo domagania się od Izby reprezentowania ich interesów gospodarczych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.
4.    Członkowie Izby mają prawo domagania się od Izby realizowania wobec siebie statutowych zadań Izby.

§ 11

Do podstawowych obowiązków członka Izby należy:

1. przestrzeganie Statutu Izby, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby, Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej Izby, a także wewnętrznych aktów prawnych stanowionych przez organy Izby,
2. uczestniczenie w pracach Izby i jej organów,
3. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów panujących w branży,
4. godne reprezentowanie swym działaniem Izby,
5. regularne opłacanie składek członkowskich.

Rozdział IV
Sposób nabywania i utraty członkostwa Izby

§ 12

Członkowie założyciele Izby nabywają członkostwo z dniem zarejestrowania Izby.

§ 13

1. Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Izby w tym przedmiocie, podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na członka Izby i po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz innych dokumentów wymaganych przez Zarząd Izby. 
2. Nabycie członkostwa przez nowo wstępujących członków uwarunkowane jest opłaceniem wpisowego, którego wysokość ustala w drodze uchwały na dany rok- Zarząd Izby.
3. Od uchwały Zarządu Izby w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka, przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Izby.
4. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Izby Walne Zgromadzenie Izby w drodze uchwały.

§ 14

1.    Utrata członkostwa Izby następuje :
1.    w wyniku złożenia pisemnego wypowiedzenia członkostwa z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, potwierdzonego uchwałą Zarządu Izby o ustaniu członkostwa, 
2.    w wyniku skreślenia z listy członków Izby uchwałą Zarządu Izby w przypadku: 
a/    zaprzestania przez podmiot działalności gospodarczej,
b/    uporczywego zalegania z opłatą składek członkowskich,
c/    zgonu członka Izby , będącego osobą fizyczną lub wykreślenia z właściwego rejestru członka, będącego osobą prawną, 
3.    w wyniku wykluczenia z Izby uchwałą Zarządu Izby w przypadku:
a/    naruszenia zasad etyki zawodowej lub dobrych obyczajów panujących w branży, 
b/    naruszenia postanowień Statutu, uchwał organów Izby i wewnętrznych aktów prawnych Izby,
c/    działania na szkodę Izby lub jej członków, 
2.    Od uchwał Zarządu Izby w przedmiocie utraty członkostwa, w przypadkach o których mowa w ust.2a i 2b oraz w ust. 3 a, b i c członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Izby.

Rozdział V
Organy Izby, zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru i okres kadencji

§ 15

1.    Organami Izby są :
1.    Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
2.    Zarząd Izby zwany dalej Zarządem,
3.    Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją.
2.    Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
3.    Przepis § 9 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 16

1.    Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2.    Walne Zgromadzenie Członków Izby tworzą członkowie Izby.
3.    Każdemu członkowi Izby przysługuje w Walnym Zgromadzeniu jeden glos.
4.    Przepis § 9 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności :
1.    uchwalanie statutu Izby oraz jego zmian,
2.    ustalanie kierunków działania Izby i ocena ich realizacji przez Zarząd,
3.    ustalanie zasad sprawowania reprezentacji interesów gospodarczych członków Izby,
4.    rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Izby z merytorycznego i finansowego wykonania zadań i ich zatwierdzanie,
5.    wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres jego kadencji, 
7.    rozstrzyganie w innych sprawach przekazanych na mocy niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby,
8.    uchwalanie zasad ponoszenia i wysokości składek członkowskich, 
9.    zatwierdzanie preliminarza planu finansowego i planu pracy na rok następny,
10.    ustalanie ograniczeń dla Zarządu w dysponowaniu środkami pieniężnymi, poza zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie planem finansowym,
11.    podejmowanie decyzji o likwidacji Izby.

§ 18

1.    Walne Zgromadzenie - zwyczajne lub nadzwyczajne - zwołuje Zarząd Izby. 
2.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku, natomiast nadzwyczajne - w miarę potrzeby z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 30 członków Izby w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
3.    Walne Zgromadzenie zwołuje się pisemnym zawiadomieniem o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad - drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na dwa tygodnie przed jego odbyciem.
4.    Pierwsze Walne Zgromadzenie odbywają założyciele na posiedzeniu zwołanym w celu uchwalenia Statutu Izby - po dokonaniu tego aktu; jego odbycie nie wymaga spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5.    Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w formie uchwał.

§ 19

1.    Zarząd Izby wyznacza każdorazowo pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia.
2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby w pierwszym terminie, a w drugim - zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
3.    Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, za wyjątkiem spraw dotyczących wyboru Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej Izby oraz w sprawach członkostwa w Izbie.
4.    Zarząd Izby ustala w drodze regulaminu wewnętrznego inne - nie określone w Statucie - zasady odbywania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby.
2. Zarząd kieruje działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z członków w ilości od 3 do 7, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie.
4. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje w Zarządzie jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
6. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej Izby.
7. Przepis § 9 statutu stosuje się odpowiednio.
8. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą dokonania wyboru nowego Zarządu.
9. Utrata mandatu członka Zarządu w trakcie kadencji następuje w wyniku:
-    odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie,
-    zrzeczenia się mandatu,
-    utraty członkostwa członka Izby w Izbie.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. realizowanie bieżącej działalności Izby,
2.    ustalanie zasad, metod i środków realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i ich wykonywanie,
3.    opracowywanie rocznych planów finansowych i planów pracy, 
4.    wykonywanie przyjętych przez Walne Zgromadzenie planów, o których mowa w punkcie 3 powyżej,
5.    zarządzanie majątkiem Izby,
6.    podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie Izby i realizowanie jej statutowych zadań,
7.    decydowanie w sprawach członkowskich,
8.    stanowienie w formie uchwał, wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Izbie, tj. regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Izby i jej organów, w tym tworzenie wewnętrznych struktur organizacyjnych Izby,
9.    przyjmowanie i podejmowanie zobowiązań,
10.    wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na podejmowanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
11.    składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Izby oraz z wykonania rocznych planów pracy i planu finansowego Izby,
12.    podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, pracowników, dla których Izba jest pracodawcą, w rozumieniu przyjętym przez Kodeks Pracy, 
13.    powoływanie ekspertów, specjalistów, doradców, pełnomocników Zarządu i Izby oraz komisji roboczych - specjalistycznych, spośród członków Izby - w celu realizacji statutowych zadań Izby,
14.    powoływanie aparatu pomocniczego do wykonywania prac Zarządu w postaci Biura Izby, określanie jego struktury, zasad funkcjonowania, zatrudniania i wynagradzania pracowników,
15.    zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
16.    reprezentowanie Izby wobec organów władzy, administracji publicznej rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych oraz innych organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych.

§ 22

1. Zarząd powołuje spośród siebie Prezesa Zarządu Izby, do dwóch V-ce Prezesów i do 4 członków. Członkowie Zarządu wybrani na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu dokonują tego ukonstytuowania się bezpośrednio po wyborze na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
2. Sposób ukonstytuowania się Zarządu, zasady Jego pracy i funkcjonowania, tworzenia w Jego łonie struktur wewnętrznych tj. komisji roboczych - specjalistycznych, o których mowa w § 21 pkt.13 do realizowania - sporadycznie lub permanentnie - zadań Zarządu innych niż wymienione w Statucie kompetencji roboczych Zarządu - określa regulamin Zarządu przyjmowany przez Zarząd w formie uchwały i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 23

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład Zarządu Izby.
4. Każdemu członkowi Komisji przysługuje w Komisji jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje glos Przewodniczącego Komisji.
5. Przepis § 9 Statutu stosuje się odpowiednio.
6. Przepis §20 ust. 8i9 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 24

1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej Zarządu Izby oraz zgodności działań tego organu z prawem, Statutem, regulaminami Organów Izby i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2.    Komisja Rewizyjna ma prawo wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
3.    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 jej członków.
4.    Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin, przyjmowany przez Zarząd w formie uchwały.

Rozdział VI
Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty oraz uzyskiwania innych środków finansowych na koszty utrzymania i działalności Izby

§ 25

1.    Wysokość składek członkowskich na okres od jednego do następnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustala każdorazowe zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby.
2.    Składki członkowskie należy wnosić w oparciu o wystawioną przez Zarząd notę statutową do 20. każdego następnego kwartału, za poprzedni kwartał - na konto bankowe Izby. Zaleganie z zapłatą składek członkowskich ponad 3 miesiące jest ciężkim naruszeniem obowiązków członka Izby.
3.    Składki członkowskie są podstawowym źródłem przychodów finansowych Izby. 
4.    Ustalanie rocznego planu finansowego Izby i planu jego realizacji następuje przede wszystkim w oparciu o spodziewane wpływy z tytułu składek członkowskich.

§ 26

Majątek Izby powstaje :
-    ze składek członkowskich,
-    z darowizn,
-    ze spadków,
-    z zapisów, 
-    z dotacji,
-    z własnej działalności,
-    dochodów z majątku Izby,
-    z działalności gospodarczej
-    wpisowego

§ 27

Wszystkie przychody finansowe Izby mogą być przeznaczone na pokrywanie kosztów utrzymania i działalności Izby.

§ 28

Działalność finansowa Izby jest realizowana przez Zarząd, na podstawie przyjętego na dany rok planu finansowego i planu jego realizacji - odpowiedzialność Zarządu za prawidłowość podejmowanych decyzji jest wyłączna, w tym zakresie członkowie Izby nie odpowiadają ani majątkiem swoich przedsiębiorstw, ani swoim własnym.

§ 29

Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Izby.

Rozdział VII
Zakres i przedmiot działalności gospodarczej

§ 30

1. Izba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług.
2. Izba prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 31

Przedmiot działalności gospodarczej Izby zawarty jest w załączniku do Statutu.

Rozdział VIII
Zasady dokonywania zmian statutu, rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby

§ 32

Zmiana Statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą przy obecności co najmniej połowy członków Izby większością głosów - 50 % + 1 głos.

§ 33

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian zadań Izby.

§ 34

Zmiana Statutu wymaga ujawnienia w KRS.

§35

Izba ulega rozwiązaniu w wyniku uchwały - w tym przedmiocie - Walnego Zgromadzenia, podjętej przy obecności co najmniej 75 % członków Izby większością 3/4 głosów.

§ 36

W wyniku powzięcia uchwały, o której mowa w § 31 Statutu, Zarząd Izby ustanowi likwidatora, który wykona postanowienia niniejszego Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby, pozostałego po jej rozwiązaniu.

§ 37

1. Likwidator dokona zbycia majątku Izby i z uzyskanych w ten sposób środków pokryje w pierwszym rzędzie koszty likwidacji.
2. W razie braku środków Izby na pokrycie kosztów likwidacji, zostaną one pokryte ze środków członków Izby, do czego likwidator ich wezwie.
3. W przypadku pozostania środków - po zaspokojeniu kosztów likwidacji - likwidator dokona ich przekazania na rzecz Izby Gospodarczej, której zadania statutowe mają charakter najbardziej zbliżony do zadań określonych w niniejszym Statucie.


Załącznik do Statutu PIGRiD - Przedmiot działalności gospodarczej Izby :

1. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
3. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników.
4. Reklama.
5. Badania i analizy techniczne.
6. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
8. Badanie rynku i opinii publicznej.
9. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.
10. Działalność związana z bazami danych.
11. Przetwarzanie danych.
12. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania.
13. Działalność w zakresie oprogramowania pozostała.
14. Działalność związana z informatyką pozostała.
15. Reprodukcja komputerowych nośników informacji.
16. Reprodukcja nagrań wideo.
17. Reprodukcja nagrań dźwiękowych.
18. Działalność graficzna pomocnicza 
19. Działalność wydawnicza pozostała.
20. Wydawanie nagrań dźwiękowych.
21. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
22. Wydawanie książek.
23. Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana.