Kodeks Honorowy i Etyczny Członka PIGR

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań tworząc Kodeks Honorowy i Etyczny Członka PIGR dąży do utrwalania zasad uczciwości i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przestrzegania norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań.

Kodeks Honorowy i Etyczny Członka PIGR

Członek PIGR popiera idee przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej.

Członek PIGR - podmiot gospodarczy dba o to aby w Izbie reprezentowały go osoby, które:

- należą do kierownictwa firmy,
- posiadają wysokie walory osobiste, zawodowe, etyczne i towarzyskie,
- cieszą się dobrą opinią w swoim środowisku społecznym,
- nie doprowadziły do upadku przedsiębiorstwa,
- nie były karane sądownie za czyny nieuczciwe,
- nie budzą sprzeciwu środowiska zawodowego,
- uczestniczą aktywnie w życiu Izby.

Członek PIGR powinien stanowić wzór dla środowiska.

Członek PIGR jest świadomy zobowiązań środowiska biznesu wobec słabszej ekonomicznie części społeczeństwa i część swojej aktywności kieruje na pomoc potrzebującym wsparcia materialnego i organizacyjnego.

Członek PIGR dąży do rozwoju swojej firmy.

Członek PIGR jako organizator pracy innych ludzi dąży do tworzenia nowych miejsc pracy oraz usprawniania jej organizacji.

Członek PIGR w swojej działalności liczy się z otoczeniem społecznym i ekologicznym.

Członek PIGR kieruje się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz zawsze przestrzega prawa i dobrych obyczajów handlowych, w szczególności:

  1. Członek PIGR w interesach postępuje elegancko i stosuje zasady fair play.
  2. Członek PIGR dochowuje kontraktów, jest solidny, punktualny i przestrzega ustaleń.
  3. Członek PIGR odnosi się z szacunkiem do klientów, partnerów, pracowników i organizacji pracowników.

Członek PIGR czynnie uczestniczy w pracach i działalności Izby.

Członek PIGR w szczególności stosuje się do następujących zasad:

  1. Członek PIGR jest solidarny, udziela koleżeńskiej pomocy i służy radą innym członkom Izby, tak w sprawach zawodowych, jak osobistych.
  2. Członek PIGR dba o dobre imię Izby.
  3. Członek PIGR wszelkie spory rozwiązuje w pierwszej kolejności polubownie.
  4. Członek PIGR wymienia z innymi członkami Izby informacje zawodowe.
  5. Członek PIGR informuje PIGR o istotnych, jego zdaniem, wydarzeniach i zjawiskach gospodarczych, globalnych i dotyczących jego regionu.

Członek PIGR popiera koncepcję integracji środowiska, współpracy z innymi organizacjami biznesu i aktywnego udziału w życiu społecznym.