Aktualności

Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

4 listopada 2021 r. w Warszawie miało miejsce posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Obradom Rady przewodniczył Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Na początku posiedzenia wręczył on akty powołania nowym członkom. PIGR w Radzie reprezentuje Wiceprezes Izby Elżbieta Nowicka-Słowik.

Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, zapoznał uczestników spotkania z materiałem podsumowującym akcję PIP „Kontrole na małych budowach”, która miała miejsce w czerwcu br., i w ramach której inspektorzy pracy przeprowadzili 648 kontroli na 438 budowach. Dzięki kontrolom okazało się, że osoby zatrudnione na tych budowach często wykonywały prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, przede wszystkim hełmów ochronnych oraz środków chroniących przed upadkiem z wysokości. Wynikało to z niestosowania tych środków lub braku wyposażenia w nie pracowników. Jednak najczęstszym bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia zatrudnionych było przysypanie ziemią. Zagrożenie to występowało podczas wykonywania prac w wykopach bez rozparcia lub podparcia, gdzie często urobek był składowany przy krawędzi wykopu, wzdłuż którego często odbywał się ruch pojazdów kołowych.
W ramach akcji „Kontrole na małych budowach” inspektorzy przeprowadzili w sumie 648 kontroli  na 438 budowach. W efekcie wydano 3637 decyzji, z których 2832 (78%) nakazywało natychmiastową eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracujących. Średnio podczas jednej kontroli wydawano 5,6 decyzji nakazowych, w tym 4,4 dotyczyły bezpośrednich zagrożeń  życia lub zdrowia osób pracujących. W związku z ujawnionymi wykroczeniami 296 osób ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 335,9 tys. zł.

Na posiedzeniu dyrektor Jakub Chojnicki omówił również kontrole PIP dotyczące przestrzegania przez pracodawców przepisów BHP podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi.

Następnie Jakub Chojnicki oraz Artur Sobota, dyrektor Departamentu  Prewencji i Promocji GIP, przedstawili uczestnikom posiedzenia plany organizacji 3-letniej, poświęconej podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach kampanii kontrolno-prewencyjnej: od stycznia 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie planowe kontrole w sektorze budowlanym, wynikające z przyjętego programu działania PIP na lata 2022-2024. Zgodnie z planem, w 2022 r.  skontrolowanych zostanie 1000 placów budów.
Wraz z działaniami kontrolnymi, równolegle przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona kampania prewencyjno-promocyjna skierowana do pracodawców i pracowników branży budowlanej. Jej elementem będzie m.in. konkurs „Buduj bezpiecznie”, którego szczegóły na posiedzeniu zaprezentowała Joanna Płochocka, główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP. Ideą konkursu będzie promowanie wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy, jak również upowszechniane dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy.

Opracowała: Katarzyna Wypych
« powrót