Aktualności

Odbyła się II Konferencja Rusztowania

W dniach 22 i 23 listopada w Słoku k. Bełchatowa odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna „Rusztowania”, której tematyką przewodnią były „Praktyczne aspekty funkcjonowania rusztowań”. Organizatorem konferencji była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, zaś współorganizatorem konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ, w skład którego wchodzą: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej jako Lider, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas konferencji podsumowany został projekt PBS3/A2/19/2015 „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PBS3.  

Rozpoczynając wydarzenie dyrektor PIGR, Dagmara Tyc, przywitała wszystkich obecnych, w tym zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Jakub Chojnicki, Sekretarz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Danuta Gawęcka, Anna Smolarz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Artur Margazyn z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Roman Hadryś z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor Piwkowski, Honorowy Prezes PIGR Piotr Stanik, Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Barbara Malec oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jacek Szer. Sesję inauguracyjną rozpoczęło wystąpienie Prezesa PIGR Bogdana Szpilmana. Następnie Kierownik projektu ORKWIZ, a jednocześnie przewodnicząca Komitetu Naukowego, dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor Politechniki Lubelskiej, omówiła w zarysie projekt badawczy oraz podziękowała osobom i instytucjom, które okazały wsparcie w przeprowadzaniu badań. W sesji inauguracyjnej wystąpili również Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, Jakub Chojnicki, który odczytał list patrona honorowego konferencji Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiktor Piwkowski oraz Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Barbara Malec. Sesję zakończyło wystąpienie przedstawicieli współorganizatorów: Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej profesor dr hab. inż. Anny Halickiej oraz Prorektora ds. innowacji i rozwoju uczelni Politechniki Łódzkiej profesora dr hab. inż. Dariusza Gawina, którzy oficjalnie otwarli konferencję.

Podczas konferencji przedstawionych zostało czternaście referatów. Referaty były prezentowane przez przedstawicieli Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz firm prywatnych. Oprócz wykładów podsumowujących badania naukowe, uczestnicy konferencji mieli też możliwość wysłuchać wystąpień m.in. na temat programów szkoleń: monterów oraz szkoleń dotyczących pracy na wysokości. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący odbiorów technicznych rusztowań, który wywołał burzliwą dyskusję wśród zebranych. Po każdym z referatów publiczność miała możliwość zadawania prowadzącym pytań i chętnie z niej korzystała, a wiele dyskusji było kontynuowanych w kuluarach, dzięki czemu dodatkowy cel konferencji, czyli stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i podjęcia dyskusji przez przedstawicieli przedsiębiorstw, świata nauki i zainteresowanych instytucji, został osiągnięty.
Już po zakończeniu głównej części konferencji odbył się dodatkowy moduł - warsztat dla projektantów rusztowań, podczas którego uczestnicy omawiali kwestie związane z działaniem wiatru na rusztowania budowlane.

Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom konferencji - konsorcjum naukowemu projektu ORKWIZ,  a zwłaszcza Zespołowi Politechniki Lubelskiej, prowadzonemu przez kierownika projektu Panią Profesor Ewą Błazik-Borową, Komitetowi Naukowemu, Autorom wystąpień za trud włożony w przygotowanie referatów, Patronom i Sponsorom oraz wszystkim uczestnikom Konferencji.
Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję!

Fot. Politechnika Lubelska

Spis referatów:
Robert Bucoń
Analiza ilościowo-jakościowa rusztowań budowlanych stosowanych w Polsce

Bożena Hoła, Anna Hoła, Tomasz Nowobilski, Marek Sawicki, Mariusz Szóstak
Wpływ wybranych czynników na wypadki z udziałem rusztowań budowlanych

Krzysztof Czarnocki, Elżbieta Czarnocka
Indywidualna percepcja ryzyka na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań
budowlanych

Krzysztof Czarnocki, Elżbieta Czarnocka, Damian Być
Eye-tracking w ocenie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie budowlanym

Kazimierz Wasilczyk
Dobór sprzętu transportu pionowego wspierającego montaż rusztowań – praktyka

Michał Pieńko, Aleksander Robak, Adriana Borowa
Praktyczne metody weryfikacji stanu rusztowań

Andrzej Misztela
Badania elementów konstrukcyjnych rusztowań i deskowań w IMBiGS

Andrzej Misztela
Nowy program szkolenia monterów rusztowań

Agata Czarnigowska
Przepisy a praktyka: czego brakuje naszym rusztowaniom?

Ewa Błazik-Borowa, Jarosław Bęc, Tomasz Lipecki, Paulina Jamińska-Gadomska
Wpływ czynników technicznych na bezpieczeństwo i komfort użytkowania rusztowań

Iwona Szer
Obciążenia klimatem osób pracujących na rusztowaniach

Jacek Szer
Predyktory wystąpienia sytuacji niepożądanej podczas pracy na rusztowaniu

Paweł Górski
Świadoma praca na wysokości – jak podnieść jakość szkoleń

Anna Rawska-Skotniczny, Elżbieta Nowicka-Słowik
O odbiorach technicznych rusztowań w kontekście uprawnień budowlanych
 
« powrót